Google+

About Guus xxxx

Guus xxxx has been a member since June 10th 2015, and has created 106 posts from scratch.

Guus xxxx's Bio

Guus xxxx's Websites

This Author's Website is http://www.linkelinks.nl

Guus xxxx's Recent Articles

Uw hulp wordt gezocht

Uw hulp wordt gezocht

Uw hulp wordt gezocht, klinkt nogal dramatisch, maar is het niet.  Linkelinks doet af en toe een oproep. Linkelinks bestaat al een flink aantal jaren en bevat al heel veel artikelen.

Zelf je artikelen schrijven is leuk maar zeer tijdrovend. Gelukkig heb ik een enorme hulp aan Guus. Hij schrijft regelmatig op Linkelinks. Scherpe artikelen die je even doen nadenken. Mijn eigen artikelen omschrijf ik als …..

Waarom zoekt Linkelinks schrijvers?

Echt actief zoeken doe ik niet, maar het zou wel enorm leuk zijn om meer schrijvers te hebben. Meer artikelen, vooral meer diversiteit.

Ik ben geen schrijver dus sla mij maar over.

Ja, het woord schrijver is wel erg beladen. Ik ga ook niet beweren dat ieder geschreven letter tot een hoogstaand artikel leidt. Maar is dat dan ook de bedoeling? Schrijven doe je hier op Linkelinks voor de lol. Hier schrijf je om dat je een mening hebt, een idee, een gedicht een gedachte.

Alles is welkom behalve Fake nieuws. Fake nieuws is er al genoeg.

Beledigingen zijn hier taboe. Je kan ook zonder beledigingen schrijven.

Schrijf over je ervaringen of de ervaringen die je mist. Schrijf over de school, over je vakantie over je dorp, je stad.

Hoe kan ik meedoen?

Uw hulp wordt gezocht. Meedoen is heel simpel. U schrijft een stuk en mailt dat naar retsiem@hotmail.com

Uw stukje wordt door mij bekeken. Ik plaats hem zolang er geen beledigende, discriminerende of onzin in staat.

Ik moet er wel bij zeggen dat er onzin stukken bestaan die heel goed zijn, maar die herken ik meteen.

Gedichten zijn welkom.

Artikelen liefst met 300 woorden.

Indien u dat wenst wordt uw artikel geplaatst onder uw naam, pseudoniem of wat dan ook.

Als ik er tijd voor heb plaats ik een tekening bij uw bijdrage.

 

Probeer het eens uit.

Wie weet, gaat u het nog leuk vinden. Elk stuk is welkom. Wat is er niet mooier dan uw eigen artikel terugzien.

Geloof me, het hoeven geen hoogstandjes te zijn.

Ik wacht met spanning uw bijdrage af. Uw hulp wordt gezocht.

 

Retsiem

mail uw bijdrage naar retsiem@hotmail.com

 

 

Rutte de man van het volk

Rutte de man van het volk

Rutte de man van het volk. Op het twee jaarlijkse VVD-congres, omgedoopt tot VVD-Festival (…dus gezelliger, naast alle integriteitskwesties), heeft onze premier Rutte afgelopen zaterdag de werkgevers bedreigd met een verhoging op hun winstbelasting (na de eerder doorgevoerde verlaging!). 

Allereerst verscheen hij op gympjes en een spijkerbroek (festival!), maar meer nog viel op dat hij de werkgevers de wacht aanzegde. Als de CAO-lonen niet genoeg omhoog gaan, dan wil hij een streep zetten door de beloofde winstbelastingverlaging. Want, zo zei de premier, ‘het enige wat stijgt zijn de salarissen van de topmannen’ en ‘klotsen de winsten tegen de plinten’. 

Even terug in de korte historie. Zonder enige wens daartoe geuit bij de verkiezingen, heeft de premier bij de opstelling van het huidige regeerakkoord een breekpunt gemaakt van de verlaging van de dividendbelasting (belasting over uitkeringen op aandelen als deel van de bedrijfswinsten). Want we moesten de bedrijven in Nederland houden vanwege de noodzakelijke economische groei (in een tijd dat de tekorten aan medewerkers in alle sectoren ‘tegen de plinten op klotsen’). Rutte de man van het volk.

Doordat Unilever er toch voor koos haar hoofdkantoor in Engeland te houden en het Nederlandse deel van het hoofdkantoor naar het Verenigd (?) Koninkrijk over te hevelen, was die dividendbelastingverlaging opeens niet meer nodig. Kortom er was een deal gemaakt met o.a. Unilever.

Toch moest dat geld ergens aan het bedrijfsleven ten goede komen, vond diezelfde heer Rutte, dus werd de vennootschapsbelasting verlaagd. Dat is de belasting die betaald wordt over de winsten van ondernemingen. Nu geldt over de eerste 2 ton aan winst een belastingtarief van 19% en daarboven 25%. Per 2020 gaat die percentages omlaag naar 16,5% en 22,55% om in 2021 te worden verlaagd naar 15% en 20,5%. Tel uit je (belasting)winst! Een compensatie voor het afschaffen van belastingdeals en toegestane belastingontduikingen? 

Die enorme winsten, die tegen de plinten op klotsen, waren er natuurlijk al voor het regeerakkoord werd afgesloten en stijgen, zoals toen al werd verwacht, nog verder. Niks nieuws.

Maar de VVD gaat zich meer richten op de middeninkomens, is op het VVD-festival afgesproken, dus er moest iets worden gedaan. En dit is het dreigende resultaat.

Hoeveel en wanneer de lonen beneden de top van ondernemingen moeten stijgen is vanzelfsprekend niet aangegeven. Ben je gek! Dat zou een belofte inhouden en dan doen we niet meer. Het is toch zeker geen verkiezingstijd.

Zou de Nederlandse kiezer nu echt voor zo dom worden versleten dat zij en hij dit trucje van de heer Rutte niet doorziet? Popi-uiterlijk op VVD-festival (?) met nadruk op middeninkomens inclusief loos dreigement aan bedrijfsleven? En wetend dat de CAO’s geen overheidsbemoeienis meer kunnen verdragen, maar dat dat een zaak is van alleen werkgevers en werknemers?

Samengevat: premier Rutte dreigt met niets – hoe integer – om zieltjes te winnen, maar heeft zelf fors meegewerkt aan het veroorzakende probleem van de tegen-plinten-klotsende-winsten van bedrijven. Rutte de man van het volk.

De heer Mark Rutte blijft een man van het bedrijfsleven, waar hij in de toekomst nog een plek moet zien te vinden (als Brussel niet doorgaat), dus hij gaat dat bedrijfsleven echt niet aanpakken! Daarmee blijft hij eerder een man van het witte-boorden-volk.

Wat houdt het pensioenakkoord in

Wat houdt het pensioenakkoord in

Wat houdt het pensioenakkoord in. Meer naar de inhoud van het pensioenakkoord is er nog veel onduidelijk omdat er soms zeer globale afspraken zijn gemaakt die tot nadere uitwerking moeten leiden. Over de bedoelingen en de uitleg van de tekst van het principe-akkoord kan nog flink gesteggeld worden alvorens er echt een deal merkbaar wordt.

Een poging om iets uit te leggen over wat er tot nog toe is afgesproken:

  • De AOW-gerechtigde leeftijd gaat trager omhoog. De huidige AOW-gerechtigde leeftijd staat op 66 jaar en 4 maanden. Die leeftijd wordt 2 jaar bevroren (in plaats van stijging per 2020 naar 66 jr+8mndn, 2021 naar 67jr).
  • Na 2021 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog met 8 maanden voor elk jaar dat de leeftijdsverwachting hoger wordt (was 12 maanden). Anders gezegd als de levensverwachting van de Nederlandse mens met een jaar omhoog gaat (bv in 2021 van 75 naar 76 jaar) dan stijgt de pensioengerechtigde leeftijd met 8 maanden (67 jr+8 mndn).
  • Zware beroepen, zoals zwaar lichamelijke arbeid of onregelmatige diensten, krijgen de mogelijkheid eerder te stoppen, maar dan worden hier afspraken over gemaakt in de CAO’s. Voor de zware beroepen geldt dat zij maximaal 3 jaren eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd mogen stoppen en als werkgevers dit mogelijk maken met een ontslaguitkering zal dat bedrag niet extra belast worden voor die werkgevers. Daarnaast is de mogelijkheid geopend om vooraf hiervoor te sparen met je verlof tot maximaal 100 weken (nu 50 weken) en/of de onregelmatigheidstoeslag dan wel de zwaar-werk-toeslag te sparen om eerder te kunnen stoppen. Hiervoor zal een extra fonds van € 800.000,- worden geschapen om in specifieke gevallen dit te kunnen ondersteunen (wie betaalt dit?).
  • Bovendien wordt onderzocht of mensen die jong beginnen met werken na 45 jaar arbeid met pensioen kunnen.
  • Dan de pensioenuitkeringen. Nu kennen we het zogenoemde ‘omslagstelsel’, wat inhoudt dat de huidige generatie het pensioen van de pensioengerechtigden betaalt middels hun premie-inleg (de babyboomers betaalden voor de uitkeringen van de vooroorlogse generatie pensioengerechtigden). Dat wordt niet meer eerlijk gevonden. In de nieuwe regeling wordt meer uitgegaan van een individuelere opbouw van het pensioen. De jongere van nu betaalt dan minder premie voor de babybomers. Dat heeft gevolgen voor de groep van huidige ±45 jarigen. Die zullen hiervoor moeten worden gecompenseerd, maar hoe, in welke mate en wanneer moet nog verder uitgewerkt worden. In sommige berichten zou hiervoor door de overheid meer dan 3 miljard worden vrij gemaakt.
  • Om de pensioenuitkeringen meer te laten meegroeien met de prijzen krijgen de pensioenfondsen de ruimte om minder hoge buffers aan te houden voor toekomstige verplichtingen. De huidige dekkingsgraad (rekensom van huidige vermogen ten opzichte van toekomstige uitbetalingsverplichtingen) van 105% zal worden verlaagd naar 100%. Daar zullen de meeste pensioenfondsen aan kunnen voldoen, reden waarom er verwacht wordt dat er geen verlagingen van de pensioenuitkeringen nodig zullen zijn op 1 januari 2020. 
  • Aan de andere kant is afgesproken dat de pensioenuitkeringen meer mee zullen veranderen bij economische schommelingen, dus als we opnieuw een financiële, economische crisis zoals in 2008 mee gaan maken, gaan de pensioenuitkeringen ook fors omlaag. In welke mate is niet terug te vinden.
  • De wens van partijen om de zzp-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) verplicht te laten deelnemen aan een pensioenopbouw (naast de AOW, waar zij al aan meedoen) heeft het niet gehaald. Wel is afgesproken dat zzp-ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten aangaan. De huidige premies voor zelfstandigen zijn vele malen hoger dan de werknemersverzekeringen (WIA, ZW) en de rechten veel beperkter. De uitwerking hiervan zal nog de nodige studie vergen. 
  • Dan kwam er buiten de pensioenakkoordpartijen nog een nabrander over de rekenrente. Dat is de rente die wordt toegepast bij de berekening van de toekomstige pensioenuitkeringen (dekkingsgraad). Jaren geleden was de periode om de rekenrente te berekenen al verkort en sinds 2008 met de crisis werd het gemiddelde van de rekenrente dus al lager. Als een pensioensfonds mag uitgaan van een gemiddelde rekenrente van 4,3% (per 31-12-2006) als toekomstige opbrengst van het vermogensdeel in obligaties (±1/3e deel van totaal belegd vermogen in aandelen op de beurs, obligaties met rente-uitkeringen en vastgoed) naar 1,4% (per 31-12-2016) is dat gunstiger voor de dekkingsgraad. Nu heeft een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem geadviseerd om de berekening van de rekenrente anders te gaan doen (heel technisch verhaal), waardoor de rekenrente nog verder verlaagd zal worden. Huidig minister Koolmees van Sociale Zaken heeft al aangegeven het advies van de commissie over te nemen. Daarmee zal vanaf 2021 de dekkingsgraad verder onder druk komen te staan. Wat houdt het pensioenakkoord in.

Snapt u het nu nog? Tenminste als mijn poging tot uitleg (geen garanties) er niet al eerder toe heeft geleid af te haken. Conclusie kan zijn dat er basisafspraken zijn gemaakt zonder dat alle gevolgen helder zijn. Verwacht wordt dat op korte termijn de pensioenuitkeringen,  die al jaren zijn bevroren of zelfs verlaagd, iets verbeterd kunnen worden. Maar op de lange termijn gaan de pensioenuitkeringen mee omhoog en ook omlaag met de economische schommelingen. In dat laatste geval zullen er ongetwijfeld landelijke vakbondsacties en mogelijk ook stakingen komen om dat negatieve effect van het huidige pensioenakkoord tegen te gaan. Wat houdt het pensioenakkoord in

Dus: tel uit je verlies!

But nieuws uit Utrecht

RTV Utrecht

RTV Utrecht - regionieuws

UTRECHT - Het was even schrikken van Anja Grimminck uit Utrecht tijdens haar wandeling met de hond in de Ruigenhoekse polder. Hond Sara schrok van "iets in het gras". Dat bleek een flinke slang te zijn van "ongeveer twee meter".

Grimminck dacht dat het misschien een adder was, maar na navraag bij slangenexpert Walter Getreuer van de reptielenzoo Serpo blijkt dat het gaat om een ringslang. "Het betreft een fraaie, inheemse ringslag", zegt Getreuer. "Dat is een beschermde soort slang. Het zijn niet-giftige dieren."

De bijzondere ontmoeting leverde dan ook alleen maar mooie plaatjes op. Hond Sara, een kuising van een labrador en een Chesapeake Bayretriever, kwam met de schrik vrij.

[Image:2249958|Hond Sara spot ringslang in Ruigenhoekse polder.]
Posted: June 27, 2019, 9:38 am
UTRECHT - De gemeente zet veiligheidscamera's neer op de Gagelhof in Overvecht en op de Lepelenburg in de binnenstad. Die moeten een eind maken aan hardnekkige overlast en criminaliteit.

Op de Gagelhof staan sinds dit voorjaar al zogenoemde flexibele camera's; die worden steeds op andere plekken in de stad geplaatst waar de situatie daarom vraagt. Die flexibele camera's worden nu vervangen door vaste.

Omdat er een maximum zit aan het aantal camera's dat de gemeente mag gebruiken, worden ze op andere plaatsen weggehaald. Dat gebeurt op locaties in de binnenstad en in Overvecht waar het veiliger lijkt te zijn geworden.

Posted: June 27, 2019, 9:36 am

Viewing page 1 of 40|Next Page

 

Mijn stijl jouw stijl, geen stijl

Mijn stijl jouw stijl, geen stijl

 

Geenstijl Atom Feed

Dat zal ze leren!

De vvd is nog lang niet klaar met de kluistocht tegen China. Vandaag begint de Volkspartij voor Voorliegen en Proefbalonnetjes een offensief tegen dingen bestellen in China. De vvd is namelijk een enorme voorstander van de vrije markt, behalve als gewone mensen zomaar aan goedkope spullen kunnen komen. Volgens vvd-Kamerlid Anne Weverling (Portefeuille: Nepdrollen & Kartonnen VR-brillen) is het allemaal de schuld van PostNL dat zich door AliExpress laat betalen om pakketjes af te leveren. Een pakketbezorgbedrijf dat betaald wordt om pakketjes te bezorgen. Dat moeten we niet willen met zijn allen. Kom maar door met die motie dat alle bezorgsters onder de 35 (afhankelijk van de conditie van de benen) verplicht een strak rokje aan moeten, Weverling. 

Rutte: "WE WILLEN JULLIE TROEP NIET JA!"

Social

Author: Ronaldo
Posted: June 27, 2019, 10:02 am

Viewing page 1 of 10|Next Page

 

Nujij ook op Linkelinks

Veilig online erectiestoornis oplossen

Nu ook op Linkelinks

Nujij bestaat niet meer.

Wij waren er al nu komen ze ook hier!!!

NU - Algemeen

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Op de A15 onder Rotterdam bij Pernis is donderdag even voor 7.00 uur een vrachtwagen met zand gekanteld. Hierdoor verliep de ochtendspits bij Rotterdam "chaotisch". De problemen zijn nog altijd niet voorbij.
Author: NU.nl
Posted: June 27, 2019, 9:51 am

Viewing page 1 of 10|Next Page