Google+

About Guus xxxx

Guus xxxx has been a member since June 10th 2015, and has created 92 posts from scratch.

Guus xxxx's Bio

Guus xxxx's Websites

This Author's Website is http://www.linkelinks.nl

Guus xxxx's Recent Articles

Tijden van weleer of de toekomst

Tijden van weleer of de toekomst

Tijden van weleer of de toekomst. In zijn oneindige wijsheid heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij met een voorstel gaan komen om de huidige zomer- en wintertijd af te schaffen. Leuk! Dit naar aanleiding van een raadpleging van EU-burgers voornamelijk bestaande uit Duitsers. De discussie was aangezwengeld door een petitie ondertekend door ruim 70.000 Finnen (op 5,5 miljoen inwoners, dus ±1,25%), die door de geografische ligging van hun land van die twee tijden af wilden. En uiteraard zijn die Duitsers en Finnen volkomen representatief voor de hele Europese Unie. De Engelsen gaan toch al weg en meer smaken hebben we niet.

Meer inhoudelijk zouden mensen veel last hebben van de omschakeling naar zomertijd en terugkeer naar de wintertijd. Een soort jetlag zonder vliegen. Dus moet er nu gekozen worden voor of alleen de zomertijd of alleen de wintertijd. En over enige keuzeharmonie tussen landen spreekt de Europese Commissie zich niet uit.

Dat kan er dus toe leiden dat Duitsland de zomertijd kiest en Nederland de wintertijd. Dus hebben we het hier 09.00 uur en de Duitsers 08.00 uur. En in het verenigd Koninkrijk, de zogenaamde Greenwich time zou weer een uur met ons kunnen verschillen (08.00 uur).

Dus stel dat je als Nederlander op vakantie gaat naar Portugal, dan kan dus bij elke grensoversteek (naar België, Frankrijk, Spanje en Portugal, vice versa bij terugkeer) iedereen de klokken aan moeten passen (horloge, autoklokje, wekker, smartphone). Vooraf wel goed kijken waar je een uur naar voren en/of naar achteren moet schakelen. Dus ook dezelfde jetlag zoals bij omschakeling van zomer- naar wintertijd en weer terug (nu eenmaal, straks meermalen). Daar zijn we dan mee opgeschoten! Tijden van weleer of de toekomst.

En denk ook even aan het dagelijkse internationale transport (tachograaf?). 

Verschillende kantoortijden, waardoor het ene land al volop aan het werk is, terwijl het andere land nog bijna een uur wacht. Of leveringsdagen en –tijden. Voor welk land, even kijken hoe lang het duurt om er te komen en hoe laat we daar dan aankomen in welke plaatselijke tijd.

Alleen afzonderlijke landen kunnen – maar alleen als zij dat zelf willen – met elkaar overleggen om dit soort absurde verschillen te voorkomen. Maar als dat niet lukt – en we weten hoe moeilijk het is om alle EU-landen op één lijn te krijgen – dan wordt het een tijdchaos of chaostijd, zo u wilt. De Benelux heeft gezegd dat ze dezelfde tijd wil hanteren. Nog geen reden tot opluchting want België wil dat dit via een volksraadpleging wordt gedragen en dat kan niet volgens premier Rutte, want we hebben net het referendum afgeschaft. Oh, dat gaat nog heel wat overleg kosten  alvorens deze drie landen eruit zijn hoe ze tot een gezamenlijke tijdkeuze komen.

Kortom de Europese Commissie wil de keuze van winter- en zomertijd afschaffen, maar wat er dan verder moet gebeuren, zoek dat dan maar zelf uit.

Had het beter gekund? Ja, natuurlijk! Als je als Europese Commissie aan die tijden wilt morrelen, overleg je eerst met de regeringsleiders om die mogelijke chaos aan tijden te voorkomen. Laat die landen dan eerst onderling overleggen waar knelpunten zitten, alvorens zo’n besluit te nemen. Dat kan leiden dat er voor Finland een andere tijd wordt gehanteerd dan elders (zoals Portugal binnen de tijd van het vaste land van Europa en ten oosten van London toch een uur verschil met Greenwich tijd heeft), maar dat kies je dan samen. 

En blijkt er dan een te grote verdeeldheid om goed te functioneren, dan neem je geen besluit want dat wordt dan een achteruitgang. 

Een gezamenlijk en gedeeld besluit is bij uitstek een onderwerp wat Europees goed moet werken. Dat gaat de Europese Commissie kennelijk veel te ver. En over de energiebesparing die destijds aanleiding was voor de invoering van zomer- en wintertijd horen we helemaal niets meer. Maar tijd zat!

Parafraserend op een gezegde: Er is een tijd van Rome en een tijd van Chaam! Tijden van weleer of de toekomst.

 

Dijkhoff verkoopt extreme ideeën blijkt kat in de zak

Dijkhoff verkoopt extreme ideeën

Dijkhoff verkoopt extreme ideeën. De in eigen kring zeer gewaardeerde kroonprins om de heer Rutte te mogen opvolgen als die vertrekt, de heer Klaas Dijkhoff, VVD-fractieleider in de 2e kamer, is niet meer die bedeesde VVD-er die ook bij niet-vrienden respect kon afdwingen door zijn afgewogen meningen, waar altijd wel iets waars in zat.

Dat komt omdat hij de kunst van de confrontatie heeft afgekeken van heren als Wilders en Baudet. Gewoon liegen en de (grond)wet in je (proef)ballonnetjes met voeten willen treden is hun handelsmerk en welke (ook boze) burger let daar nog op. Maar, Dijkhoff verkoopt extreme ideeën.

Gematigdheid is van deze extreme politici dus niet meer te verwachten. De ook zeer beledigende terminologie van de heer Wilders (o.a. kopvoddentax, testosteronbommen) en de ‘homeopatische verdunning’ van het Nederlandse volk (wat dat ook is, heden ten dage) als gevaar bestempelen door de heer Thierry Baudet, zijn inmiddels dus gemeengoed geworden.

Even een paar wapenfeiten van de heer Dijkhoff. In wijken waar veel problemen zijn dienen misdrijven dubbel zo zwaar te worden bestraft. Een idee opgehaald bij de Deense zusterpartij die wijken aanpakt met kenmerken van bewoners als hoge werkloosheid, laag inkomen, laag opleidingsniveau en (nu komt het) niet-westerse achtergrond. PVV en Forum voor Democratie kunnen niet meer tegen zijn. 

Het gaat om enkele tientallen wijken, schat (!) hij, en niet alleen om wijken met veel allochtonen. Wat een geruststelling waar hij het plan lanceert binnen het kader van de gebrekkige integratie van migranten. Waar dan wel de grenzen liggen van een probleemwijk, of zoals hij het positief verkoopt ‘verlichtingswijken’, dan mogen we afwachten. 

Dus vis en vlees, en … en …, en voor de heer Dijkhoff die hiermee alle kanten uit kan is dit natuurlijk een win-win-situatie.

Dit dubbel-straffen-idee, verklaart de heer Dijkhoff, is niet zomaar een losse flodder maar voor hem bittere ernst en zelfs onderdeel van een plan tegen gebrekkige integratie en het past in de nieuwe (!) VVD die hem voor ogen staat. We kunnen dus nog meer verwachten. Zijn fanatisme bij het onverwacht lanceren en verdedigen van dit plan bij de Algemene politieke beschouwingen in de 2e kamer, onderstreepte de ernst van zijn idee.

Tel hierbij op de min of meer retorische vraag van de heer Dijkhoff tijdens diezelfde algemene politieke beschouwingen ´Is er een kritische grens aan het aantal Nederlanders (wie zijn dat dan?) dat hier kan wonen? En zoja, waar ligt die dan?’ Dus komt er een onderzoek naar de bevolkingsgroei en vooral samenstelling vanuit de ook door het CDA veronderstelde ‘gegeven’ dat die groei naar 20 miljoen mensen in 2050 veroorzaakt wordt door migratie. Als je dat al weet (huh?!) dan hoef je toch geen onderzoek meer te laten doen. 

Oké, de heer Dijkhoff wil in dat onderzoek ook de effecten weten op: economie, duurzaamheid (zozo!), onderwijs, zorg, de verzorgingsstaat en – last but not least – ‘onze’ vrije Nederlandse waarden (daar zijn we weer). 

Ook pleit  deze ‘Slimste mens’ (proficiat!) om een demonstratieverbod voor de periode van de intocht van Sinterklaas tot en met 5 december. Demonstranten die aanpassing van zwarte piet bepleiten moeten verboden worden. Dan zie je waar hij staat, terwijl de Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en het VN-Comité bij het Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Rassendicriminatie zwarte piet toch echt als een racistisch stereotype hebben gekwalificeerd. En die anti-zwartepietdemonstranten mogen die aanhangers van zwarte piet geen ‘racist’ meer noemen van de heer Dijkhoff, maar over de racistische groepsuitlatingen in Eindhoven hoor je hem niet! Let op: ‘vuile kutneger’, ‘kruip een boom in’, ‘ga terug naar je eigen land’ (sorry, dit is geen volledige opsomming); het was de heer Dijkhoff niet opgevallen. Mij ook niet omdat ik er niet naar kijk, maar in meerdere kranten wordt verslag gedaan van hoe het is gegaan. De politie moet anti-zwartepietendemonstranten wegleiden, omdat zij hun veiligheid niet meer kan garanderen. Maar een grondwetrecht van demonstratie mag van de heer Dijkhoff best genegeerd worden.

Dat zo’n prominent politicus dergelijke onwettige ideeën tot werkelijkheid wil verheffen – al dan niet om meer aandacht te krijgen en al dan niet om PVV- en FvD-kiezers naar zich toe te halen – is op zijn zachts gezegd ‘verdacht’. Het onderscheid tussen deze drie politieke partijen valt compleet weg; beledigen, wetten willen overtreden en racisme bevorderen. En dan ook nog aangeven dat dit het beeld van de VVD van de toekomst zal zijn. Uiterst bedenkelijk! Maar, Dijkhoff verkoopt extreme ideeën.

Pardon kinderen het spijt ons

Pardon kinderen

Pardon kinderen het spijt ons. Het kinderpardon is terug van nooit weggeweest. Zo’n 400 kinderen bungelen tussen hun Nederlandse integratie en uitwijzing naar een land waar ze de taal niet van spreken, waar ze hun weg niet weten en waar ze op zeer jonge leeftijd en op eigen kracht een hopeloos bestaan moeten zien op te bouwen. Geen vergelijking met de kinderen van expats die tijdelijk in luxe in het buitenland waar hun ouders voor kozen mogen leven.

Veel politieke partijen hebben direct of indirect meegewerkt aan het onmogelijke kinderpardon. Je kunt er pas voor in aanmerking komen als je meewerkt aan je uitzetting naar het land van herkomst. Logisch toch!

Bij de Christen Unie werd op het partijcongres van 24 november jl door ruim negentig procent een motie aangenomen die in het kader van het kinderpardon een uitzetstop bepleit. Een uitzetstop conflicteert niet met het regeerakkoord, maar het einddoel lijkt een ruimer kinderpardon, hetgeen niet overeenstemt met het regeerakkoord waar de heer Segers zijn handtekening onder heeft gezet.

Het CDA houdt ook vast aan de kinderpardonregeling, maar de achterban roert zich. Met name de Protest-ante Kerk Nederland vraagt de partij zich hard te maken voor een nieuwe kinderpardonregeling. Toch wil de 2e Kamerfractie van het CDA daar niet van weten, want ‘zeggen we met een nieuw pardon eigenlijk niet dat weigeren te vertrekken en procedures stapelen uiteindelijk beloond zal worden? Sterker nog, dat kinderen dus als ticket door hun ouders kunnen worden gebruikt’, aldus CDA-kamerlid mevrouw Madeleine van Toorenburg. Retorischer kun je een vraag niet stellen. Of het klopt is een andere vraag, die hier niet mee beantwoord wordt.

Bij beide Christelijke partijen kennen bij ‘naastenliefde’, anders dan waar de bijbel vanuit gaat, een zodanige GRENS dat deze kinderen niet zouden mogen blijven (God is oneindig goed, CDA en CU zeker niet). Al geldt dat niet voor hun volledige achterban.

De heer Harbers, VVD-staatsecretaris van migratie, gaat ervan uit dat ouders de schuldigen zijn omdat zij ‘kinderen als pion inzetten voor een verblijfsvergunning’. En natuurlijk wordt vanaf de rechterflank weer gehamerd op de eindeloos lange asielprocedures waar ook de asielzoekers/-ouders de schuld van krijgen.

Inmiddels weten we beter. De IND heeft een forse achterstand in de afhandeling van asielaanvragen en overtreedt daarmee de gestelde termijnen van be-/afhandeling. Een klokkenluider bij de IND Zwolle signaleert bovendien dat er fouten zijn gemaakt in de behandeling van bezwaarschriften. Zowel eigen regels als de Algemene wet bestuursrecht zijn niet goed gehanteerd. Bijvoorbeeld dient de intrekking van een verblijfsstatus door de IND bij een bezwaar niet door de zelfde IND-medewerker te worden behandeld en beoordeeld. Toch is dit door leidinggevenden van de IND als dienstopdracht geëist van medewerkers met het oog op de forse achterstanden in bezwaarprocedures. Dat is dus illegaal en mogelijk zijn meerdere uitzetbeslissingen daardoor ongeldig! Inmiddels is de IND een integriteitsonderzoek gestart. Pardon kinderen.

En de VVD gaat weer een stap verder. Zij laat de heer Azamani, 2e kamerlid, een motie indienen om de discretionaire (niet secretionaire) bevoegdheid van de staatssecretaris af te schaffen en dat we altijd het oordeel van de rechter moeten volgen bij asielprocedures. Dus daar waar de staatssecretaris bijzondere omstandigheden kan meewegen, los van de wetstoepassing door de rechter, moet die andere weging maar afgeschaft worden. Hoe menselijk om regels-zijn-regels toe te passen op mensen van vlees en bloed. 

Ronduit beschamend hoe we in een zich beschaafd achtend land, middels list & bedrog met mensen omgaan, kinderen van de rekening inbegrepen. Om je kapot te schamen. Pardon kinderen.

But nieuws uit Utrecht

RTV Utrecht

RTV Utrecht - regionieuws

PROVINCIE UTRECHT - Voor het eerst dit seizoen kan de regio onder een laagje sneeuw komen te liggen. Vanaf vanavond laat trekt een gebied met (natte) sneeuw over de provincie. Mogelijk valt er 1-3 centimeter. Vanwege de winterse omstandigheden is er code geel afgegeven.

Het KNMI waarschuwt in grote delen van het land voor gladde wegen. In onze provincie geldt code geel tussen 23.00 uur en 7.00 uur morgenochtend. In meerdere gemeenten in onze regio gaan wagens de weg op om te strooien.

Mocht de sneeuw blijven liggen dan is dat van korte duur. Volgens Weerplaza "smelt het sneeuwdek morgen snel weg" omdat de temperatuur een paar graden boven nul komt te liggen.

[Tweet:https://twitter.com/Gem_Eemnes/status/1074020666876268545]
Posted: December 15, 2018, 8:22 pm
ZEIST - "Wat kom je doen?" vraagt Lizzy wanneer Christian Willemse net de gloednieuwe pompwagen uit zijn bus heeft gehaald. "Ik kom een pompwagen brengen. Kan je weer lekker scheuren", zegt Christian. Lizzy steekt haar duim omhoog. Ze pakt de pompwagen en gaat lekker een stukje rijden.

Op kinderboerderij De Brink in Zeist werken mensen met een beperking. "Sommige cliënten verzorgen de dieren, sommige zetten de koffie en anderen lopen de hele dag te slepen met alles waar wielen onder zit", vertelt René Janssen van de kinderboerderij.

Toen afgelopen donderdag de pompwagen stuk ging, was dat dan ook een flinke tegenvaller. René: "We vragen geen entree. Iedereen mag hier gratis komen kijken. Maar dat betekent ook dat we niet zomaar een nieuwe pompwagen kunnen kopen. Daarom vroegen we op Facebook of iemand ons kon helpen. We beloofden dat de persoon die onze pompwagen kon repareren een knuffelsessie kreeg met de pasgeboren biggetjes."

[FacebookPost:https://www.facebook.com/kinderboerderijdebrinkzeist/photos/a.1019609388104679/2056395261092748/?type=3&theater]

En dat bericht kwam voorbij op de tijdlijn van Christian Willemse van Edwin Willemse en Zn uit Houten. "Wij handelen in pompwagens en heftrucks, dus ik stuurde René een berichtje op Facebook. En toen belde hij met de vraag of ik hem kon repareren. Nou, het is bijna kerst, dus ik heb hem gewoon een nieuwe gegeven. Hoeven ze zich er de komende tien jaar niet druk over te maken."

En nu heeft Lizzy dus een nieuwe pompwagen. Dat komt goed uit, want de 2000 kilo aan houtpellets moeten nog steeds naar de schuur gereden worden. Al heeft Lizzy alweer andere plannen. "Ik heb drie keer per dag pauze. Vandaag heb ik tomatensoep bij me. Mag ik even in je microfoon praten?" Nou, dat mag.

Ondertussen gaat Christian zijn prijs claimen. De biggetjes worden even lekker geknuffeld. "Mijn weekend is weer helemaal goed", zegt hij lachend. "Als je iets aan Unicef geeft voelt het soms zo ver weg. Maar dit is heel tastbaar. En volgens mij zijn ze er heel blij mee. Super leuk!"

[Video:1834050|Nieuwe pompwagen voor kinderboerderij][Image:1834744|Op de kinderboerderij zijn ze dolblij met de nieuwe pompwagen.]
Posted: December 15, 2018, 5:55 pm

Viewing page 1 of 28|Next Page

 

Mijn stijl jouw stijl, geen stijl

Mijn stijl jouw stijl, geen stijl

 

Geenstijl Atom Feed

Afgelopen dinsdag was D-day voor de Brexit in het Britse Lagerhuis, althans, dat was de bedoeling. May stelde eenzijdig een stemming over de Brexitdeal uit. Dat viel nogal verkeerd. 

Er waren samen met de afgevaardigden vijf debatdagen afgesproken, halverwege de rit werd duidelijk dat er geen meerderheid voor de huidige deal kwam. De deal mocht niet worden weggestemd, dus werd er niet meer gestemd

De Britse Conservatieven hebben geen meerderheid en zijn intern verdeeld. De coalitiepartner van de Conservatieven eist een oplossing voor Noord-Ierland die de EU nooit zal slikken. Labour ruikt bloed, heeft zes eisen opgesteld die zichzelf tegenspreken en geen kans maken in Brussel. Jeremy Corbyn vind electorale winst belangrijker dan een oplossing. 

Dat deze onderhandeling geen toenadering kent en zich niet ontwikkelt naar enige consensus, is absoluut geen verrassing. Die consensus komt er niet op Europees niveau, en nooit op VK-niveau. Dit is echt een dood paard. Het VK wil zelf onderhandelen over handelsverdragen, en dat staat haaks op de single market.

De Ierse Backstop heeft twee vreemde effecten. Allereerst lijkt het een poging Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk los te weken. Geen harde grens op het Ierse eiland, maar eentje tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Het VK zal die poging nooit accepteren, de EU zal geen andere oplossing accepteren. Langer onderhandelen is zinloos.

Een ander effect is de looptijd. Beide partijen committeren zichzelf tijdens deze periode serieus te onderhandelen voor een oplossing. Dat heeft de afgelopen jaren geen gouden eieren opgeleverd. Er is nog geen gevoelsmatige overeenstemming over de verhouding tussen het VK en de EU na de transitieperiode. Wel is een deur opengezet om tot 2099 over te kissebissen. 

Social

Waar het lidmaatschap van de EU nog via artikel 50 eenzijdig was op te zeggen, met een opzegtermijn van twee jaar, is de nieuwe transitieovereenkomst alleen na toestemming van de EU, te beëindigen, met een maximale opzegtermijn van ruim tachtig jaar. Net iets langer dan de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog. Dat open einde gaat nooit door het Britse Lagerhuis.

May was naar Brussel gegaan om wellicht op dit punt duidelijkheid te verschaffen. Juncker begreep het debat in Londen ook niet, dus dan lijkt mij dat beide politici best eens hun huidige overeenkomst willen verdedigen, of op heikele punten duidelijker uitleggen of committeren. Helaas behoort zelfs zoiets kleins niet tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld een termijn van acht in plaats van tachtig jaar.

Nu dit proces zich in enkele jaren heeft ontwikkelt tot een politiek drama, ontstaat de gedachte dat de Brexit geen goed idee is. Om terug naar de stembus te gaan, in de hoop dat de kiezer wel het goede hokje aankruist. Helaas is de EU nog harder bezig haar eigen ramen in te gooien. EU-leden zoals Polen, Hongarije en Roemenië breken hun rechtsstaat af. 

Frankrijk stevent door een reeks toezeggingen aan gele hesjes op een te groot begrotingstekort af. Italië maakte daartoe al eerder een bewuste keuze. Midden in deze economische hoogtij krijgen ze de overheidsfinanciën niet op orde. Hierdoor stijgen de risico's en rente op hun staatsobligaties, terwijl Nederland de betalingen daarvan garandeert via het ESM. 


Social

De EU-begroting stijgt ver boven het oude morele plafond van 1% van het totale BBP in de EU. Deze week kwam daarbovenop nog een nieuwe eurozonebegroting. De Pavlovreactie op stagnerende economieën, structurele regionale (jeugd-)werkeloosheid en inkomensongelijkheid blijft binnen de EU het vormen van een commissietje die geld gaat pompen. Echte hulp blijft uit.

Ondertussen heeft de EU geen controle op dat geld, zelfs niet op de onderliggende waarde van dat geld zelf. De ECB voorspelt al anderhalf jaar herstel van inflatie. Voorspellingen die keer op keer niet uitkomen. Eerst met lage rentes en later zelfs met opkopen van schuldpapier probeert de centrale bank meer geld in omloop te brengen. 

De beoogde Brexitdeal, de milieuovereenkomst van Polen of het migratiepact van Marrakesh delen de filosofie dat vanuit de politieke kaste met vocabulaire vaagheden problemen worden opgelost. Een wereld van compromisteksten die lijken op confabulaties van een Korsakoff-patiënt. Niet-bindende, juridisch betekenisloze teksten die wel getekend moeten worden.

Het grootste gevaar van zo'n overeenkomst is niet de tekst, maar de voortdurende onduidelijkheid. Valse hoop in een milieuovereenkomst kan in Nederland ervoor zorgen dat de dijken te laat worden opgehoogd. Een utopische deugcultus met politiek momentum staat een duurdere solide technische oplossing in de weg. Liever geloven, dan bouwen en betalen.

De onzekerheid van doormodderen, vage teksten die niet afdwingbaar zijn en regeringen die A zeggen en B heeft ook economisch effect. Het remt duurzame investeringen van ondernemers en consumenten, omdat ze hun positie niet kunnen overzien. Dat systeempje vormt de basis van tien jaar aan uitblijvend economisch herstel in Griekenland. 

Een lange transitieperiode tijdens de Brexit zonder zicht op een echte deal kan op die manier schadelijker worden dan het no deal scenario. De landing is harder, maar duidelijkheid en zekerheid is de kiem van wederzijdse economische groei.

Social

Author: Feynman
Posted: December 15, 2018, 7:30 pm

Viewing page 1 of 10|Next Page